නවතම පුවත් සහ සිදුවීම් දැනගන්න

මුල් පිටුව / පුවත්/සිදුවීම්

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නවතම පුවත් සහ සිදුවීම්

අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට දැන් දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය සේවයේ සහ දකුණු පළාතේ සිදුවන නවතම පුවත් සහ සිදුවීම් ලබා ගත හැකිය.

නවතම පුවත්

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය 2020-09-10ද ින සිට නවතම මාර්ගගත පහසුකම් හා නවීන අංගෝපාංගයන්ගෙන් හා නවතම තාක්ෂණය අනුව දකුණු පළාත් ගරු ආණඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020-09 -10 දින දියත් (LAUNCH)කෙරේ .
2021 වාර්ෂික ස්ථානමාරු සදහා අයදුම්පත්‍ර ලඟදීම අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් සහ තැපෑලෙන් ඔබ කාර්යාලට යොමු කෙරේ.
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) තනතුර සඳහා ඒ.පී.ජී.රොෂාන් අමරසිංහ මහතා 2020.03.11 දින සිට නව තනතුරේ රාජකාරී භාර ගන්නා ලදි.

නවතම සිදුවීම්

පළාත් රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙල - 2020 කණ්ඩායම් තරඟ සඳහා ක්‍රිඩක ක්‍රිඩාකාවන් තෝරා ගැනීම පහත දින වලදී සිදුකෙරේ.
Cricket - 2020.08.26 බදාදා
Volleyball - 2020.08.27 බ්‍රහස්පතින්දා
Badminton - 2020.08.28 සිකුරාදා
රියදුරු සංගමය (කළණ කවය) මගින් වාර්ෂිකව පවත්වන ලබන සාංඝික උදැසන හීල් දානය 2020 බිනර මස 28 සදුදා දින පැවැත්වේ. කාර්යාලයේ සියළු නිළධාරීන් ට ආරාධනා කෙරේ.