මුල් පිටුව / ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල ආකෘති පත්‍ර

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල ආකෘති පත්‍ර

    --- පාලන අංශය ---

  • රජයේ නිල නිවාස සදහා අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
  • වාහන භාරදීමේ සහ භාරගැනීමේ ලයිස්තුව --- ලබාගන්න
  • වාර්ෂික ස්ථානමාරු ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
  • වාර්ෂික ස්ථානමාරු තීරණ සම්බන්ධයෙන් අභියාචනා අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
  • රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි කාර්යයයෙහි නිරතවීමේ අනුමැතිය සදහා වූ අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
  • කෙටි නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය --- ලබාගන්න
  • වාහන සේවා (Service) කිරිම සදහා වු ඉල්ලුම් පත්‍රය --- ලබාගන්න
  • --- ආයතන අංශය ---