විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

මුල් පිටුව / විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සහ පුහුණුවීම්

පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් ඔබට අවශ්‍ය පුහුණුවැඩසටහන් තෝරන්න

 • 2022 KOICA CIAT ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන - Korea International Cooperation Agency (KOICA) --- උත්සාහ කරන්න
 • "වාරිමාර්ග පහසුකම් නඩත්තු කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම" - JICA Knowladge Co-Creation Programme --- උත්සාහ කරන්න
 • විද්‍යුත් තාක්ෂණ ධාරිතා වර්ධනය පුහුණු වැඩසටහන - (ITEC) ඉන්දියා --- උත්සාහ කරන්න
 • මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන - ජපන් (Japanese Grand Aid ) (JDS) - අධ්‍යයන වර්ෂය - 2021/2022. --- උත්සාහ කරන්න
 • තිරසාර පරිසර සංචාරක ගමනාන්ත සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය කිරීමේ උපායමාර්ග වැඩසටහන --- උත්සාහ කරන්න
 • School Health 2020 Japan. --- උත්සාහ කරන්න
 • Knowledge Co-Creation Programme - Japan. --- උත්සාහ කරන්න
 • ප්‍රජාව නැවත ගොඩනැංවීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල ධාරිතා සංවර්ධනය - Japan --- උත්සාහ කරන්න
 • NUFFIC ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන - නෙදර්ලන්ත රජය --- උත්සාහ කරන්න
 • (Master's Degree) උපාධිය සදහා 2020 KOICA වැඩසටහන --- උත්සාහ කරන්න
 • ඕස්ට්‍රේලියානු සම්මාන ශිෂ්‍යත්ව (AAS) 2021 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීම. --- උත්සාහ කරන්න
 • "2020 සිහින එකට - 2020" "ගෝලීය ක්‍රීඩා කළමනාකරණ උපාධි වැඩසටහන 2020 අගෝස්තු සිට 2022 ජුනි දක්වා කොරියාව --- උත්සාහ කරන්න
 • කෘෂිකාර්මික වටිනාකම් දාමයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය (පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයට අගය එකතු කිරීම --- උත්සාහ කරන්න
 • කෘෂිකාර්මික වටිනාකම් දාමයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය (පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයට අගය එකතු කිරීම --- උත්සාහ කරන්න
 • නාගරික සැලසුම්කරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සහ / හෝ හොංකොං හි නාගරික සැලසුම් වැඩසටහන් පිළිබඳ මාස්ටර් (2020-21) හැදෑරීමට ADB ශිෂ්‍යත්ව - හොංකොං --- උත්සාහ කරන්න
 • නිවර්තන වෛද්‍ය විද්‍යාව, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවා සහ පර්යේෂණ 2020 පෙබරවාරි 25 සිට 2020 මාර්තු 16 දක්වා - තායිලන්තය --- උත්සාහ කරන්න