විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

මුල් පිටුව / විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සහ පුහුණුවීම්

පහත සදහන් Links භාවිතා කරමින් ඔබට අවශ්‍ය පුහුණුවැඩසටහන් තෝරන්න

 • පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව Envirmental Impact Assesment (EIA) - පරිසර වෘත්තීයමය ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (IEPSL) සමඟ සහයෝගයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් සංවිධානය කරන ලද සිව්දින පුහුණු පාඨමාලාව - 2021 සැප්. 20 සැප්. 23 දක්වා පැවැත්වේ. --- TRY IT
 • පාරිසරික සම්මුතීන් සහ තිරසාරභාවය - මැලේසියාව , 2021 අගෝස්තු 2 සිට 6 දක්වා (e-Learning) --- උත්සාහ කරන්න
 • මූලික ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් මෙවලම් - මැලේසියාව , 2021 ජූනි 28 සිට ජූලි 02 දක්වා (මාර්ගගත) --- උත්සාහ කරන්න
 • 2021 වර්ෂය සඳහා තායිලන්ත ජාත්‍යන්තර පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන (TIPP) යටතේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත් භාරගන්නා කාලය දීර්ඝ කරන ලදී --- උත්සාහ කරන්න
 • මධ්‍යම මට්ටමේ නිලධාරීන් සඳහා ඉංග්‍රීසි ප්‍රවීණතාවය වැඩසටහන - මැලේසියාව 2021 මැයි 23 සිට ජුනි 17 දක්වා (මාර්ගගත/Online) --- උත්සාහ කරන්න
 • ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පිරිනමන සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටවල හවුල්කාරිත්ව ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන - 2021 අධ්‍යයන වර්ෂය - ඉන්දුනීසියාව --- උත්සාහ කරන්න
 • චීන භාෂා වැඩසටහන සහ ශාස්ත්‍රපති වැඩසටහන - China Development Bank Schoolarship 2021 --- උත්සාහ කරන්න
 • වී සඳහා සහභාගීත්ව වාරිමාර්ග කළමනාකරණ පද්ධතිය (A) (මාර්ගගත සහ ජපානයේ දී) මාර්ගගත සැසිය 2021 මැයි 17 සිට මැයි 26 --- උත්සාහ කරන්න
 • සුහුරු කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය: 2021 අප්‍රේල් 19 (එක් දින) - 20-AG-10-GE-CON-A --- උත්සාහ කරන්න
 • ශ්‍රී ලංකාව සදහා පිරිනමන 2021 KOICA Master's Degree සහ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලා වැඩසටහන - කොරියාව --- උත්සාහ කරන්න
 • ශ්‍රී ලංකාව සඳහා “Belt & Road” ජාත්‍යන්තර ධාරිතා සහයෝගීතාව පිළිබඳ ද්විපාර්ශ්වික සම්මන්ත්‍රණය - මැයි 11 සිට 31 දක්වා 2020 (Online) --- උත්සාහ කරන්න
 • ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ ශිෂ්‍යත්ව පාඨමාලාව (AAS) - අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීම - 2022 --- උත්සාහ කරන්න
 • MOFCOM විදේශ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2021 - චීනය --- උත්සාහ කරන්න
 • නායකත්ව සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික මධ්‍යස්ථානය --- උත්සාහ කරන්න
 • කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒජන්සිය යටතේ Master වැඩසටහන (KOICA) - 2021 කොරියාව --- උත්සාහ කරන්න
 • ගංවතුර ආපදා අවදානම අවම කිරීම (Master Degree) 2021 සැප්තැම්බර් 16 සිට සැප්තැම්බර් 29 දක්වා (JICA) - ජපානය --- උත්සාහ කරන්න
 • වාර්ෂික ජාත්‍යන්තර පුහුණු පාඨමාලාව (AITC) - 2021 (Online) - තායිලන්තය --- උත්සාහ කරන්න
 • යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන, ජපානයේ යොකොහාමා ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය (YNU) 2021 - 2023 ජපානය යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණ Master's උපාධි වාඩසටහන, Yokohama ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය (YNU) 2021 - 2023 ජපානය --- උත්සාහ කරන්න
 • තායිලන්ත ජාත්‍යන්තර පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන යටතේ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පිරිනැමීම (TIPP) 2021 - තායිලන්තය --- උත්සාහ කරන්න
 • ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය ඇතුළත් පාලනය - ඉන්දියා (ITEC) --- උත්සාහ කරන්න
 • 2022 KOICA CIAT ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන - (KOICA) --- උත්සාහ කරන්න
 • "වාරිමාර්ග පහසුකම් නඩත්තු කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම" - JICA Knowladge Co-Creation Programme --- උත්සාහ කරන්න
 • විද්‍යුත් තාක්ෂණ ධාරිතා වර්ධනය පුහුණු වැඩසටහන - (ITEC) ඉන්දියා --- උත්සාහ කරන්න
 • මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන - ජපන් (Japanese Grand Aid ) (JDS) - අධ්‍යයන වර්ෂය - 2021/2022. --- උත්සාහ කරන්න
 • තිරසාර පරිසර සංචාරක ගමනාන්ත සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය කිරීමේ උපායමාර්ග වැඩසටහන --- උත්සාහ කරන්න
 • School Health 2020 Japan. --- උත්සාහ කරන්න
 • Knowledge Co-Creation Programme - Japan. --- උත්සාහ කරන්න
 • ප්‍රජාව නැවත ගොඩනැංවීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල ධාරිතා සංවර්ධනය - Japan --- උත්සාහ කරන්න
 • NUFFIC ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන - නෙදර්ලන්ත රජය --- උත්සාහ කරන්න
 • (Master's Degree) උපාධිය සදහා 2020 KOICA වැඩසටහන --- උත්සාහ කරන්න
 • ඕස්ට්‍රේලියානු සම්මාන ශිෂ්‍යත්ව (AAS) 2021 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීම. --- උත්සාහ කරන්න
 • "2020 සිහින එකට - 2020" "ගෝලීය ක්‍රීඩා කළමනාකරණ උපාධි වැඩසටහන 2020 අගෝස්තු සිට 2022 ජුනි දක්වා කොරියාව --- උත්සාහ කරන්න
 • කෘෂිකාර්මික වටිනාකම් දාමයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය (පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයට අගය එකතු කිරීම --- උත්සාහ කරන්න
 • කෘෂිකාර්මික වටිනාකම් දාමයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය (පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයට අගය එකතු කිරීම --- උත්සාහ කරන්න
 • නාගරික සැලසුම්කරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සහ / හෝ හොංකොං හි නාගරික සැලසුම් වැඩසටහන් පිළිබඳ මාස්ටර් (2020-21) හැදෑරීමට ADB ශිෂ්‍යත්ව - හොංකොං --- උත්සාහ කරන්න
 • නිවර්තන වෛද්‍ය විද්‍යාව, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවා සහ පර්යේෂණ 2020 පෙබරවාරි 25 සිට 2020 මාර්තු 16 දක්වා - තායිලන්තය --- උත්සාහ කරන්න